Innovativ metode til forebyggelse af radikalisering

ved at fremme social inklusion af unge

Handling: Uddannelse og træning, social inklusion

Aftalenummer: 2020-3-DK01-KA205-094059

Program: Erasmus+ Strategisk partnerskab

Varighed: 1/02/2021 – 31/06/2023

Om projektet

Velkommen til Open Minds-projektet.

OPEN MINDS-projektet samler 7 partnere for at udforske de socioøkonomiske drivkræfter bag radikale religiøse og politiske ideologier, der er tilbøjelige til at anspore til eller føre til vold. I forbindelse med implementeringen vil der blive lagt stor vægt på exit-strategier og frigørelse fra radikale sammenhænge og præsentere komplementær viden om ikke-radikaliserende identitet.

Der vil blive udført omfattende feltarbejde, og forskningsresultaterne vil blive omsat til to interventionsscenarier (spil og træning), som direkte vil gøre det muligt for unge mennesker at spille en aktiv rolle i et mere inkluderende Europa.

I en kontekst af stadigt mere polariserede samfund, hvor ekstremistiske ideologier spreder sig og udgør en trussel mod social samhørighed i Europa, erkender EU og dets medlemsstater behovet for at udvikle effektive forebyggelsespolitikker og interventionsscenarier, der understøtter social inklusion og sammenhængende samfund. Det er særligt relevant at fokusere på psykologiske og sociale mekanismer for fremmedgørelse, radikalisering og afradikalisering af unge i europæiske by-sammenhænge. Fænomenerne polarisering og radikalisering påvirker stort set alle europæiske stater og der er opstået to forskellige tendenser i løbet af de sidste par år: 1) polarisering og radikalisering ser ud til ofte at involvere unge mennesker fra dårligt stillede socioøkonomiske kontekster og de bliver radikaliseret i deres lokalsamfund eller online ( Haag Institut for Social Retfærdighed 2016) og 2) strategiske steder, der er valgt til terrorangreb, er meget sjældent centrale byområder i hovedstaden, men oftere andre byområder og bynære områder. Begge disse tendenser synes at tyde på, at radikalisering er blevet mere lokal og endogen. (The Hague Institute of Social Justice 2016).

OPEN MINDS projektet vil støtte unge i at tage en aktiv rolle i et mere rummeligt Europa. Vores projektkonsortium har gjort brug af den eksisterende forskning på tværs af relevante discipliner (konflikt- og terrorismestudier, sociologi, psykologi, geografi, lingvistik, moralfilosofi, datalogi og økonometri) for at undersøge forbindelserne mellem socioøkonomi, radikalisering og afradikalisering og tilhørende socioøkologisk resiliens.

OPEN MINDS inddrager begrebet Societal Readiness Level, der indebærer fokus på samfundets parathed til at tage imod de løsninger, som udvikles. Projektet har ønsket at identificere socialøkonomiske problemer, designe løsninger og forfine og validere disse løsninger i tæt samarbejde med interessenter og civilsamfundet.

Resultater

IR1

Indsamling og analyse af online og fysiske data om social eksklusion og radikalisering

I forbindelse med det første projektresultat udforskede projektpartnerne de polariserede/radikaliserede holdninger hos twitter-brugere og undersøgte, hvordan socioøkonomi påvirker psykologiske og sociale mekanismer for polarisering og radikalisering af unge, der bor i byområder i partnerlandene. Opdelte rumlige analyser (på lokalsamfundsniveau) af sammenhængen mellem forskellige facetter af social udstødelse i byområder (såsom lav indkomst, arbejdsløshed, manglende uddannelse, dårlig sundhedstilstand, kriminalitet og boligmangel) og polarisering og radikalisering blev lavet for at identificere så mange relevante socioøkonomiske faktorer som muligt. Undersøgelse af forskellige type radikaliseret ideologi (islamistisk, højre- og venstrefløj og etno-nationalistisk) blev foretaget for at få yderligere indsigt i kausale mekanismer bag disse forhold.

IR2

Indsamling og analyse af afradikaliseringsveje mod social inklusion

Det andet projektresultat fokuserede på indsamling og analyse af afradikaliseringsveje og exitstrategier på tværs af alder og køn med det formål at fremme social inklusion af unge. Aktiviteterne startede med tilrettelæggelse af etnografisk feltarbejde indenfor områder, der er forbundet med ekstrem radikalisering og undersøgelse af eksisterende tiltag vedrørende afradikalisering og social inklusion. Etnografiske data fra dette feltarbejde blev sammenlignet med narrative analyser af afradikaliseringsveje. Datakilden til narrativ analyse af afradikaliseringsveje var online livshistorier om radikalisering og exit-oplevelser fra tidligere radikaliserede individer (religiøst eller politisk radikaliserede). Der er i øjeblikket mange online livshistorier og videoer på en række forskellige websteder, men disse er aldrig blevet systematisk samlet og analyseret. Livshistorierne om tidligere radikaliserede personer blev indsamlet fra en stor pulje af eksisterende onlineressourcer. Disse fortællinger blev analyseret og sammenlignet, og resultatet af den kvalitative fortællingsanalyse blev brugt til at forstå exit-veje og frigørelsesstrategier fra polarisering og radikalisering. Projektpartnerne supplerede denne analyse med en evaluering af politikker og programmer for unges sociale integration på lokalt niveau med fokus på storbyområder i projektlandene.

IR3

Spil og undervisning for at fremme social resiliens og social inklusion af unge

Spil understøtter naturligt undervisning og tilfører nogle af de egenskaber, der er nødvendige for at opnå en effektiv læringsproces. Derudover har udviklingen af teknologi og den seneste eksplosion i brugen af mobile enheder ændret de traditionelle tilgange og fremmet innovative spil og undervisningsmetoder for at fremme social resiliens og social inklusion ved hjælp af mere engagerende læringsmiljøer. Prensky (2001) hævder, at computer- og videospil muligvis er det mest engagerende tidsfordriv nogensinde. Ifølge Prensky (2001) skyldes dette en kombination af forskellige elementer, der komponerer og karakteriserer spil, såsom nydelse, involvering og motivation. Dette indebærer, at spilbaserede læringskontekster leveret af mobilteknologi kan øge involvering af eleven, som konkret oplever en yderst motiverende kontekst, som følgelig understøtter effektiv læring og udvikling af færdigheder. Dette er af særlig betydning i forhold til social inklusion. Open Minds spillet fokuserer på at udstyre unge med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for udvikling af socioøkologisk resiliens. Avatarprofiler bliver oprettet for spildeltagere i starten af spillet. Hovedspilleren interagerer med systemet (spilmiljø, der er designet og modificeret i forhold til projektets resultater) via forskellige niveauer. Der er skabt kunstige simulerede situationer, som udfordrer spilleren til at reflektere. Dette projektresultat sigter mod at forbedre socioøkologisk resiliens på lokalt niveau og har tre målgrupper for øje: unge, undervisere og politiske beslutningstagere. For at maksimere rækkevidde og effekt er spillet oversat og gjort tilgængeligt på alle partneres sprog.

Konsortium

MIITR

Partner

PFE

Partner

Vi vil gerne høre fra dig!

Du kan kontakte os via kontaktformularen nedenfor for mere information!

Lad os tale sammen!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2021 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive