Καινοτόμος μεθοδολογία για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων

Δράση: Κοινωνική ένταξη

Αριθμός Μεγάλης Συμφωνίας: 2020-3-DK01-KA205-094059

Πρόγραμμα: Erasmus+ Στρατηγική εταιρική σχέση

Διάρκεια: 1/02/2021 – 31/06/2023

Σχετικά με το έργο

Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα Open Minds.

Το έργο OPEN MINDS συγκεντρώνει 7 εταίρους με σκοπό να διερευνήσει τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες των ριζοσπαστικών θρησκευτικών και πολιτικών ιδεολογιών που είναι επιρρεπείς στην υποκίνηση ή την άσκηση βίας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στις στρατηγικές εξόδου και αποδέσμευσης από ριζοσπαστικά πλαίσια και θα παρουσιαστούν συμπληρωματικές γνώσεις σχετικά με τη μη ριζοσπαστικοποιητική ταυτότητα.

Θα διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα πεδίου και τα ερευνητικά ευρήματα θα μεταφραστούν σε δύο σενάρια παρέμβασης (παιχνίδι και εκπαίδευση) που θα δώσουν άμεσα τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ένα πλαίσιο ολοένα και πιο πολωμένων κοινωνιών, με την εξάπλωση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών και τις μεγάλες απειλές για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναγνωρίζουν την ανάγκη να αναπτύξουν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και σενάρια παρέμβασης που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη και τις κοινωνίες με συνοχή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επικεντρωθούμε στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς αποξένωσης, ριζοσπαστικοποίησης και αποριζοσπαστικοποίησης των νέων στα ευρωπαϊκά αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, καθώς τα φαινόμενα πόλωσης και ριζοσπαστικοποίησης επηρεάζουν σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί δύο διαφορετικές τάσεις: 1) η πόλωση και η ριζοσπαστικοποίηση φαίνεται να αφορούν κυρίως νέους ανθρώπους από υποβαθμισμένα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα που ριζοσπαστικοποιούνται εντός της γειτονιάς τους ή στο διαδίκτυο (The Hague Institute of Social Justice 2016) και 2) οι τοποθεσίες που επιλέγονται για τρομοκρατικές επιθέσεις είναι πολύ σπάνια κεντρικές αστικές περιοχές στην πρωτεύουσα, αλλά συχνότερα άλλες αστικές και περιαστικές περιοχές. Και οι δύο αυτές τάσεις φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση έχει γίνει πιο εντοπισμένη και ενδογενής (The Hague Institute of Social Justice 2016). “

Το έργο OPEN MINDS θα δώσει άμεσα τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινοπραξία μας θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα έρευνα αιχμής σε όλους τους σχετικούς κλάδους (από τις μελέτες συγκρούσεων και τρομοκρατίας, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τη γεωγραφία, τη γλωσσολογία, την ηθική φιλοσοφία, την επιστήμη των υπολογιστών και την οικονομετρία) για να ανοίξει το δρόμο για τη διερεύνηση των δεσμών μεταξύ της κοινωνικο-οικονομίας, της ριζοσπαστικοποίησης και της αποριζοσπαστικοποίησης και της σχετικής κοινωνικο-οικολογικής ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με το κοινωνικό επίπεδο ετοιμότητας (SRL), το OPEN MINDS θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, τον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή λύσεων και, τη βελτίωση και την επικύρωση αυτών των λύσεων σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

Πνευματικές εκροές

ΠΕ1

Συλλογή και ανάλυση επιγραμμικών και φυσικών δεδομένων σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση

Στο πλαίσιο του IO1, οι εταίροι του έργου θα διερευνήσουν τα πολωμένα/ριζοσπαστικοποιημένα συναισθήματα των χρηστών του twitter και θα μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνικο-οικονομία επηρεάζει τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς της πόλωσης και ριζοσπαστικοποίησης των νέων που ζουν σε αστικές περιοχές των χωρών του έργου. Αναλυτικές χωρικές αναλύσεις (σε επίπεδο υποδιαιρέσεων/συνοικιών) σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων πτυχών των κοινωνικού αποκλεισμού στις αστικές περιοχές (όπως η στέρηση εισοδήματος, η στέρηση απασχόλησης, η στέρηση εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και κατάρτισης, η στέρηση υγείας, τα εγκληματικά εμπόδια στη στέγαση και η υπηρεσίες και στέρηση του περιβάλλοντος διαβίωσης), της πόλωσης και της ριζοσπαστικοποίησης θα πραγματοποιηθεί για να ανακαλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σχετικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Πειραματικές έρευνες για κάθε τύπο ριζοσπαστικοποιημένης ιδεολογίας (ισλαμιστική, δεξιά και αριστερή και εθνοεθνικιστική) θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να αποκτήσουν πρόσθετη εικόνα των αιτιωδών μηχανισμών πίσω από αυτές τις σχέσεις.

ΠΕ2

Συλλογή και ανάλυση των διαδρομών απεξάρτησης προς την Κοινωνική Ένταξη

Το IO2 θα επικεντρωθεί στη συλλογή και ανάλυση των διαδρομών αποδυνάμωσης και των στρατηγικών εξόδου σε όλες τις ηλικίες και τα φύλα, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των νέων. Οι δραστηριότητες του IO2 θα ξεκινήσουν με τη διοργάνωση εθνογραφικών ταξιδιών πεδίου στις περιοχές που συνδέονται με την ακραία ριζοσπαστικοποίηση και τη διερεύνηση των μέτρων που υπάρχουν στις περιοχές αυτές όσον αφορά την αποριζοσπαστικοποίηση και την κοινωνική ένταξη. Τα εθνογραφικά δεδομένα από αυτά τα ταξίδια πεδίου θα συγκριθούν με την αφηγηματική ανάλυση των διαδρομών αποριζοσπαστικοποίησης σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πηγή δεδομένων για την αφηγηματική ανάλυση των μονοπατιών αποριζοσπαστικοποίησης θα είναι οι διαδικτυακές ιστορίες ζωής της ριζοσπαστικοποίησης και οι εμπειρίες εξόδου πρώην ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων (θρησκευτικών και πολιτικών). Επί του παρόντος υπάρχουν πολλές διαδικτυακές ιστορίες ζωής και βίντεο σε διάφορους ιστότοπους, αλλά αυτές δεν έχουν ποτέ συστηματοποιηθεί και αναλυθεί συστηματικά. Στη συνέχεια, οι ιστορίες ζωής πρώην ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων θα συλλεχθούν -για πρώτη φορά- συστηματικά από μια μεγάλη δεξαμενή υφιστάμενων διαδικτυακών πηγών. Αυτές οι αφηγήσεις θα αναλυθούν και θα θερμαστούν συστηματικά και οι αποτέλεσμα αυτής της ποιοτικής ανάλυσης των αφηγήσεων θα χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των οδών εξόδου και των στρατηγικών απεμπλοκής από την πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση. Για τη συμπλήρωση αυτής της ανάλυσης, οι εταίροι του έργου θα αξιολογήσουν επίσης τις πολιτικές και τα προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των νέων σε τοπικό επίπεδο, εστιάζοντας στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές των χωρών του έργου.

ΠΕ3

Παιχνίδια και κατάρτιση για την προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέω

Τα παιχνίδια υποστηρίζουν φυσικά την εκπαίδευση, παρέχοντας μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πρόσφατη έκρηξη της χρήσης κινητών συσκευών έχουν αλλάξει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, προωθώντας καινοτόμες και πιο ελκυστικές μεθόδους μάθησης. Ο Prensky (2001) υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρονικά και βιντεοπαιχνίδια είναι ενδεχομένως η πιο ελκυστική ενασχόληση που υπήρξε ποτέ. Σύμφωνα με τον Prensky (2001), αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό διαφορετικών στοιχείων που συνθέτουν και χαρακτηρίζουν τα παιχνίδια, όπως η απόλαυση, η συμμετοχή και τα κίνητρα. Αυτό σημαίνει ότι τα πλαίσια μάθησης που βασίζονται σε παιχνίδια και παρέχονται από την κινητή τεχνολογία μπορούν να αυξήσουν την εμπλοκή των μαθητών, οι οποίοι βιώνουν συγκεκριμένα ένα πλαίσιο με υψηλά κίνητρα, το οποίο κατά συνέπεια υποστηρίζει την αποτελεσματική μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την κοινωνική ένταξη. Το παιχνίδι θα επικεντρωθεί στον εξοπλισμό των νέων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κοινωνικο-οικολογικής ανθεκτικότητας. Θα δημιουργηθούν προφίλ άβαταρ για τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Ο κύριος παίκτης θα αλληλεπιδρά με το σύστημα (περιβάλλον παιχνιδιού που θα σχεδιαστεί και θα τροποποιηθεί σε σχέση με τα ευρήματα του έργου) μέσω διαφορετικών επιπέδων σε μια προσέγγιση μη πολλαπλών φορέων. Θα δημιουργηθούν τεχνητές προσομοιωτικές καταστάσεις που θα προκαλούν τον παίκτη να αναπτύξει πνευματική ευελιξία. Τα αποτελέσματα του IO3 αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικο-οικολογικής ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο και έχουν τρία κοινά στο στόχαστρο - νέους, εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εμβέλεια και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων, το παιχνίδι θα μεταφραστεί και θα διατεθεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Κοινοπραξία

SOSU OSTJYLLAND

Συντονιστής

INNOVATION HIVE

Συνεργάτης

STANDO

Συνεργάτης

MIITR

Συνεργάτης

PFE

Συνεργάτης

HORIZONT PRO CONSULT

Συνεργάτης

FRAMEWORK

Συνεργάτης

Θα θέλαμε να σας ακούσουμε!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες!

Ας μιλήσουμε!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2021 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive