Иновативна методология за предотвратяване на радикализацията

насърчаване на социалното приобщаване на младите хора

Действие: Образование и обучение, Социално приобщаване

Номер на голямото споразумение: 2020-3-DK01-KA205-094059

Програма: Стратегическо партньорство по програма “Еразъм+

Продължителност: 1/02/2021 – 31/06/2023

За проекта

Добре дошли в проекта Open Minds.

Проектът “Отворени умове” обединява 7 партньори, за да проучи социално-икономическите причини за радикални религиозни и политически идеологии, които са склонни да подбуждат или да водят до насилие. В контекста на изпълнението му силен акцент ще бъде поставен върху стратегиите за излизане и откъсване от радикалния контекст и ще представи допълнителни знания за нерадикализиращата идентичност.

Ще бъде проведена обширна работа на терен, а резултатите от изследването ще бъдат превърнати в два сценария за интервенция (игри и обучение), които пряко ще позволят на младите хора да поемат активна роля в една по-приобщаваща Европа.

В контекст на все по-поляризирани общества, с екстремистки идеологии, разпространяващи се и представляващи големи заплахи за социалното сближаване в Европа, ЕС и неговите държави-членки са признаване на необходимостта от разработване на ефективни политики за превенция и сценарии за интервенция, подкрепящи социалното включване и сплотените общества. Особено уместно е да се съсредоточите върху психологически и социални механизми на отчуждение, радикализация и дерадикализация на младите хора в европейски градски контекст. Освен това, тъй като явленията на поляризация и радикализация засягат практически всички европейски държави, през последните няколко години се очертаха две различни тенденции: 1) поляризацията и радикализацията изглежда включват предимно млади хора от лишени социално-икономически контексти, радикализирани в техния квартал или онлайн (Хагският институт за социална справедливост 2016) и 2) стратегическите места, избрани за терористични атаки, много рядко са централни градски райони в столицата, но по-често други градски и крайградски райони. И двете тенденции изглежда предполагат, че радикализацията е станала по-локализирана и ендогенна (Хагският институт за социална справедливост 2016 г.).

Проектът OPEN MINDS пряко ще даде възможност на младите хора да поемат активна роля в една по-приобщаваща Европа. Нашият консорциум ще черпи от съществуващите най-съвременни изследвания в съответните дисциплини (от изследвания на конфликти и тероризъм, социология, психология, география, лингвистика, морална философия, компютърни науки и иконометрия), за да проправи път за изследване на връзките между социално-икономически, радикализация и дерадикализация и свързаната с тях социално-екологична устойчивост. Според нивото на обществена готовност (SRL), OPEN MINDS ще има за цел да идентифицира социално-икономически проблеми, да проектира и пилотни решения и да усъвършенства и валидира тези решения в тясно сътрудничество със заинтересованите страни и гражданското общество

Интелектуални продукти

IO1

Събиране и анализ на онлайн и физически данни за социалното изключване и радикализацията

В рамките на IO1 партньорите по проекта ще проучат поляризираните/радикализирани настроения на потребителите на Twitter и ще проучат как социално-икономическите фактори влияят върху психологическите и социалните механизми на поляризация и радикализация на младежите, живеещи в градските райони на страните по проекта. Дезагрегирани пространствени анализи (на ниво подрайон/квартал) на връзките между различните аспекти на социално изключване в градските райони (като лишаване от доходи, лишаване от работа, лишаване от образование, умения и обучение, лишаване от здраве, бариери пред престъпността пред жилищата и услуги и лишаване от жизнена среда), поляризация и радикализация ще бъдат извършени, за да се открият възможно най-много релевантни социално-икономически фактори. Експериментални проучвания за всеки тип радикализирана идеология (ислямистка, дясно и ляво крило и етно националистическа) също ще бъдат използвани, за да се получи допълнителна представа за причинно-следствените механизми зад тези връзки

IO2

Събиране и анализ на пътищата за дерадикализация към социално включване

IO2 ще се съсредоточи върху събирането и анализа на пътищата на дерадикализация и стратегиите за изход от възрастта и пола, за да насърчи социалното включване на младежите. Дейностите по IO2 ще започнат с организиране на етнографски екскурзии в районите, свързани с екстремна радикализация и проучване на мерките, съществуващи в тези райони по отношение на дерадикализацията и социално включване. Етнографските данни от тези екскурзии ще бъдат сравнени с наративен анализ на пътищата на дерадикализация на по-късен етап. Източникът на данни за разказа анализът на пътищата на дерадикализация ще бъде онлайн житейски истории за радикализация и опит за излизане от бивши радикализирани лица (религиозни и политически). В момента има много онлайн житейски истории и видеоклипове на редица различни уебсайтове, но те никога не са били систематично събирани и анализирани. Впоследствие житейските истории на бившите се радикализираха индивидите ще бъдат - за първи път - систематично събирани от голям набор от съществуващи онлайн ресурси. Тези разкази ще бъдат систематично анализирани и термализирани и резултатът от този качествен наративен анализ ще бъде използван за разбиране на пътищата за излизане и стратегиите за освобождаване от поляризацията и радикализацията. За да допълни този анализ, партньорите по проекта също ще оценят политиките и програмите за социална интеграция на младежта на местно ниво, като се фокусират върху големите метрополни области на страните по проекта.

IO3

Игри и обучение за насърчаване на социалната устойчивост и социалното включване на младите хора

Игрите естествено подпомагат образованието, осигурявайки някои от най-важните характеристики, необходими за постигането на ефективен учебен процес. В допълнение към това, развитието на технологиите и неотдавнашната експлозия на използването на мобилни устройства променят традиционните подходи, насърчавайки иновативно и по-ангажиращо обучение среди. Prensky (2001) твърди, че компютърът и видеоигрите са вероятно най-увлекателното забавление в историята. Според Prensky (2001) това се дължи на комбинация от различни елементи, съставящи и характеризиращи игрите, като удоволствие, участие и мотивация. Това означава, че контекстите на обучение, базирани на игри, осигурени от мобилната технология, могат да увеличат участието на обучаемия, който конкретно изпитва силно мотивиращ контекст, който впоследствие подкрепя ефективното учене и развитие на умения. Това е от особено значение във връзка със социалното включване. Играта ще се съсредоточи върху снабдяването на младежите със знанията и уменията, необходими за развитие на социално-екологична устойчивост. Аватар профилите ще бъдат създадени за участниците в играта в началото на играта. Основният играч ще взаимодейства със системата (среда за игри, която ще бъде проектирана и модифицирана във връзка с констатациите на проекта) чрез различни нива в подход без множество участници. Ще бъдат създадени изкуствени симулативни ситуации, които ще предизвикат играча да развие интелектуална ловкост. Резултатите от IO3 имат за цел да подобрят социално-екологичната устойчивост на местно ниво и имат три аудитории в полезрението си – младежи, преподаватели и политици. За да се увеличи максимално обхвата и въздействието на продукцията, играта ще бъде преведена и предоставена на всички езици на партньорите.

Консорциум

SOSU OSTJYLLAND

Координатор

INNOVATION HIVE

Партньор

STANDO

Партньор

MIITR

Партньор

PFE

Партньор

FRAMEWORK

Партньор

Бихме искали да се чуем с вас!

Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт по-долу за повече информация!

Да поговорим!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2021 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive