Νέα του Open Mind

Εδώ θα αναρτώνται άρθρα και ειδήσεις σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Open Mind.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2020-3-DK01-KA205-094059

Copyright © 2022 Open Minds. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive